Minstri serb e falenderon Rusine per kete gje qe ka bere ndaj Kosoves – ja per qfare behet fjale


Minstri serb e falenderon Rusine per kete gje qe ka bere ndaj Kosoves – ja per qfare behet fjale

Ministri i Brendshëm i Serbisë, Aleksandër Vulin, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Moskë, ka takuar sot ministrin e Punëve të Jashtme të Rusisë, Sergei Lavrov.Ministri i Brendshëm serb tha se Sergej Lavrov është një mi,k i vërtetë i Serbisë dhe pop,ullit serb, duke shprehur mirë,njohjen e madhe për Rusinë për respe,ktimi,n e vazhdueshëm të siç tha ai “sov,ranit,etit dhe inte,gr,ite,tit të Serbisë dhe mosnjohjen e Kosovës”.“Vulin theksoi se Serbia, e udhëh,equr nga presidenti Aleksandar Vuçiq, nuk e ha,rron vël,lazë,rinë shek,ullore me rusët dhe se Serbia është i vetmi vend në Evropë që nuk ka ve,ndo,sur san,ksion,e ndaj Rusisë”, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Brendshme të Serbisë.Ai madje tha se Serbia është një vend i p,ava,rur që i zgjedh vetë miqtë e saj.

E FUNDIT / Ja kur do ti jep Albin Kurti detajet e takimit me Vuçiq


E FUNDIT / Ja kur do ti jep Albin Kurti detajet e takimit me Vuçiq

Kryeminsitri i Kosovës, Albin Kurti, të mërkurën, më 24 gusht, do të flasë për takimin e tij të së en,jtës që e kishte në Bruksel me pre,sidnetin e Serbisë, Aleksander Vuçiq.Zëdhënësi i qev,erisë, Përparim Kryeziu, në një përgj,igje për Klankosova.tv, ka thënë se Kurti adresimin do ta bëjë të mërkurën në fillim të mbl,edhjes së kabinetit qev,eritar.“Në lidhje me takimin e datës 18 gusht në Bruksel, Kryeministri Kurti do të flasë këtë të mërkurë në adr,esimin e tij në fillim të mbledh,jes së kabinetit qeveritar”, ka thënë Kryeziu për Klankosova.tv

Faton Abdullahu godet rende Albin Kurtin me deklaraten e tij te fundit


Faton Abdullahu godet rende Albin Kurtin me deklaraten e tij te fundit

Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës, Faton Abdullahu, po thotë se kryeministri Albin Kurti, dh premtime të cilat nuk i real,izoi.Abdullahu ka shkruar në faqen e tij në Fac,ebook se qeveria Kurti u premtoi qytetarëve shpresë ndërsa u ofr,oi zh,gën,jim, transmeton Klankosova.tv.”Kurti premtoi shpresë of,roi zhg,ën,jim. Premtoi zbritje të çm,imit të energjisë, solli vetëm terr dhe ngr,itje enor,me të çmimit. Premtoi ulje të çmimeve të prod,ukteve ushqimore, të gjitha ç,mimet po ng,rite,n gjatë qeverisjes së tij. Premtoi që nuk ka dialog pa kushte dhe kër,kimfa,lje të Serbisë, përfundoi në dialog tek,nik. Premtoi l,uf,të ku,ndër kor,rup,sion,it, qeveria e tij përfundoi në shumë af,era kor,rup,tive dhe mbr,ojtje të tyre. Premtoi punësim për të rinjtë, ofr,oi zhg,ënji,m dhe mbushi dyert e amba,sadave me mijëra të rinj e të reja pro,fesio,nistë. Premtoi çka,pje të bor,deve, i mbus,hi ato me familjarë e mil,itan,të partiak. Premtoi mbu,lim,in e sig,urim,eve për aut,omj,ete për bashk,atdhet,rët, i mas,ht,roi me by,rok,aci dhe mal,tre,time të tu,rp,shme. Premtoi dia,log soc,ial me punëtorët, po i inj,or,on dhe nuk po i tak,on fa,re si,n,dika,tat. Premtoi mbylljen e Agj,enc,së Kosovare të Pr,vat,izi,mit, po vazhdon të shesë pr,ona sho,qër,ore me valë të re,ja të pr,ivat,izim,it. Premtoi zhvillim ekonomik, solli vetëm va,rf,ërim dhe kr,izë ekonomike për qytetarët. Premtoi projekte të mëdha kap,itale, ndërsa në gjysmën e ma,ndatit nuk e ka rea,liz,uar ende asnjë in,est,im ka,pi,tal, zero e madhe e pro,g,resit. Ky kryeministër dhe kjo Qeveri, gjithçka që ka premtuar për vota, e ka bërë të kun,dërt,ën në pushtet. Mungesa e kompet,ente,ncës dhe dij,es po e de,grad,on secilën sf,erë të jetës pol,i,ike, shoqërore e shtetërore, çdo ditë. Përtej mash,tr,imit, qytetarët sot, po jetojnë më ke,q, më të pasi,gurt për të ardhmen dhe me fr,ikë për gje,nd,jen e tyre. Si ta quajmë këtë Kryeministër dhe këtë Qeveri me këto re,zul,tate, me ndryshime dr,as,tike mes premtimeve dhe qever,isj,es? Ke,q, shumë ke,q!”.

Ministri Serb shkon ne Rusi per te marre urdhera nga Putin (VIDEO)


Ministri Serb shkon ne Rusi per te marre urdhera nga Putin (VIDEO)

Ministri i Brendshëm i Serbisë, Aleksandar Vulin, deklaroi se shteti që ai përfaqëson mbetet i vetmi vend në Evropë që ka pol,itik,ë “miqësore e vëllazërore” ndaj Rusisë.“Serbia është i vetmi shtet në Evropë që nuk ka v,endo,sur san,ksion,e ndaj Rusisë dhe nuk është bërë pjesë e his,terisë ant,i-ruse”,tha Vulin, në takimin që e kishte të hënën në Moskë me Ministrin e Punëve të Jashtme të Rusisë, Sergei Lavrov.Sipas njoftimin të MPB-ës serbe, Vulin falënderoi Rusinë për mos-njohjen e pav,arës,isë së Kosovës, kurse nik,oqi,ri citohet të ketë thënë se Kre,mlini respekton “tër,sinë, te,rito,ria,le të Serbisë”.“Rusia po sh,tr,on pre,s,ion mbi Beogradin që ta ra,dikali,z,ojë si,tua,tën rreth Kosovës. Vulin,shkoi atje të marrë in,stru,k,sione. Në anën tjetër, presidenti Vuçiq, javën që shkoi përjetoi pres,io,ne të ca,ktu,ara nga BE-ja e ShBA-ja. Serbia ndodhet në pr,es,ion nga të dyja palët. Bashkësia pe,rënd,imore më në fund po e kupton më qartë se sa më parë se Beogradi, në fakt është fa,kto,ri kryesor de-sta,bili,zues në ra,jon”, thotë Sonja Biserko, themeluese e Komitetit të Helsinkit për të dre,jtat e nj,eriut në Beograd.Pos kësaj, akti,vis,tja e njohur shton se Vulin shkoi në Rusi me pajtimin e plotë të presidentit të Serbisë, që sipas saj është në kr,izë të madhe.“Aleksandar Vuçiq, është më shumë me li,nd,jen se me perëndimin, por ai nuk mund të h,umb mb,ësht,etjen e perëndimit sepse Serbia sikur edhe vendet tjera të Ballkanit jeton nga fon,det e BE-së e të disa vendeve tjera. Do të ishte një kat,ast,rofë nëse bashkësia ndërkombëtare do i ven,dos,te san,ksi,one Serbisë”, përfundoi Biserko.

Borrell dergon Escobarin ne Kosove – ja cila eshte arsyeja


Borrell dergon Escobarin ne Kosove – ja cila eshte arsyeja

Bashkimi Europian ka konfirmuar për Klankosova.tv, vizitën në Kosovë, të për,faqësuesit spec,ial të BE-së Miroslav Lajçak.Në përgjigjien e dhënë nga zyr,tarja për shtyp e Bashkimit Europian për Poli,tikën e Jashtme, Paloma Hall Cabalero, thuhet se këtë vizitë të Lajçak në Kosovë por edhe në Serbi, e kërkoi përfaqësuesi i Lartë i BE-së, Josep Borrell.Kësaj vizite pritet t’i ba,shk,ohet edhe emi,sari special amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.”Në takimin e Dialogut të Nivelit të Lartë të enjten e kaluar, të dyja palët ranë dakord të vazhdo,jnë diskutimet. Në vazhdim të takimeve të javës së kaluar, Përfaqësuesi i Lartë Borrell i ka kërkuar Përfaqësuesit Special të BE-së Miroslav Lajçak që të udhëtojë në Kosovë dhe Serbi këtë javë (24-25 gusht 2022) në mënyrë që të avancohet drejt një zgjidhjeje të pëlqyeshme recip,rokisht për të shma,ngur ten,si,onet e reja në terren. Në misionin e tij, atij do t’i bashkohet edhe Përfaqësuesi Spe,cial i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor dhe Zëvendës Ndihmës Sekretari Gabriel Escobar”.

Sami Lushtaku godet rende Albin Kurtin per veteranet e UÇK-se


Sami Lushtaku godet rende Albin Kurtin per veteranet e UÇK-se

Nënkryetari i Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku, ka thënë të hënën se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti “nuk ka fare re,sp,ekt për kate,gori,të e lu,f,tës”.Ish-gjenerali i UÇK-së në “Frontal”, të T7, ka shtuar se Kurti “vazhdimisht i inj,oron ve,ter,anët si dhe familjet e tyre”.Dek,lar,ata e tij vjen në një kohë kur OVL e UÇK-së po kërkon që të për,fshi,hen në pa,gën min,im,ale.“Kurti po i inj,or,on edhe ush,ta,rët edhe familjet. Edhe ju edhe unë e dimë se ky nuk ka fije re,spek,ti për atë ka,teg,ori që është kat,ego,ria më e rëndësishme por ai nuk e ka bërë këtë”, ka thënë Lushtaku.Për Kurtin ka kr,iti,ka, por jo edhe për Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë – të cilin e ka lav,dër,uar për viz,i,tën te familja e Hashim Thaçit, të dielën.”E ka bërë një nd,erë jo vetëm familjes por gjithë atyre që janë shqiptar Aq sa kam unë inf,orma,cione asnjë qeveritar nuk e ka vizi,tu,ar familjen e Thaçit”, ka thënë Lushtkaku.Së fundmi, vet,eran,ët nën thir,rjen e OVL UÇK-së po pr,otes,tojnë ndaj Qeverisë për të kë,rk,uar përfs,hir,jen e tyre në pagën mi,nima,le.

MADHESHTORE/ Autoret britanik i vleresojne sfidat e Hashim Thaçit më të vështira se të Hasan Prishtinës

MADHESHTORE/ Autoret britanik i vleresojne sfidat e Hashim Thaçit më të vështira se të Hasan Prishtinës.Autorët britanikë i vlerësojnë sfidat e Thaçit më të vështira se të Hasan Prishtinës.Libri biografik për Hashim Thaçin, nga autorët Roger Boyes dhe Suzy Jegger, zbardh një pjesë të historisë dramatike që kishte ndodhur 19 vjet më parë. Autorët britanikë, gazetarë të prestigjiozes “The Times” e kanë krahasuar Hashim Thaçin me Hasan Prishtinën.Autorët britanikë sfidat e Thaçit i vlerësojnë më të vështira se të Hasan Prishtinës.“Thaçi dhe Hasan Prishtina kanë të përbashkët një sens revolte se pse duhej që fati i bashkombasve të tyre të vendosej nga fuqitë e mëdha”.Sipas autorëve, bashkësia ndërkombëtare në fillim të luftës në Kosovë ishte shumë skeptike të një intervenimi të mundshëm të NATO-s në Kosovë.

AMP:
Madje, disa deputetë të parlamentit britanik, sipas autorëve, akuzonin kreun e UÇK-së, Hashim Thaçin, se dëshiron të përfshijë NATO-n si forcë mbështetëse për ush,tarët e UÇK-së në terren.Bile, në një telefonatë ndërmjet ish-presidentit amerikan, Bill Clinton, dhe ish-kryeministrit britanik, ky qëndrim i Perëndimit bëhet edhe më i qartë. “Ne nuk do t’ia lejojmë vetës që të shndërrohemi në forcë ajrore të UÇK-së”.Kjo, sipas autorëve, u bë qëndrim zyrtar për një kohë edhe në Uashington. Autorët citojnë memoarin e zëdhënësit të ish-kryeministrit britanik, Tony Blair, Alastair Campbell, i cili kishte qenë në një takim të përbashkët në prani të sekretarit të Mbrojtjes, Georg Robertson, menjëherë pas ndodhive në Reçak.“Ata u pajtuan që për momentin nuk do të bmba,rdojnë, sepse nuk kishte asnjë proces politik…dhe ata (UÇK-ja) synojnë që NATO-ja të jetë ar,ma e tyre mbrojtëse dhe të bmba,rdojnë Millosheviqin për ta”, shkruan Campbell.Autorët shkruajnë se ndryshe nga Bosnja, Thaçi e kuptoi shumë shpejt rëndësinë e intervenimit të NATO-s, si një mundësi për të ndalur gjakderdhjen dhe siguruar vullnetin e popullit.Edhe pse kjo në fillim dukej e pamundur, Thaçi asnjëherë nuk hoqi dorë nga intervenimi i NATO-s dhe bashkëpunimi i saj me UÇK-në. “Thaçi e kuptoi se ishte vetëm veprimi direkt ush,tarak i NATO-s ai që do ta ndalte Millosheviqin”, shkruajnë autorët.Boyes dhe Jagger shkruajnë se Thaçi ishte marrë edhe me përmirësimin e imazhit të UÇK-së, e cila në fillim shihej me skepticizëm në Perëndim. UÇK-ja, sipas tyre, nuk lejoi po ashtu infiltrimin e grupeve radikaIe fetare në radhët e tyre.Përfaqësuesi politik i UÇK-së, Hashim Thaçi, sipas autorëve britanikë, ishte ndër të vetmit që në Rambuje mendonte për pavarësinë e Kosovës dhe intervenimin e NATO-s, derisa për bashkësinë ndërkombëtare dhe një pjesë të delegacionit të Kosovës, kjo ishte utopike.Por, edhe pas presionit shumë të madh që ishte bërë mbi të, Thaçi sipas autorëve, asnjëherë nuk kishte hequr dorë nga përfshirja e të drejtës së popullit për vetëvendosje dhe pikës tjetër që NATO-ja të intervenojë, nëse Serbia nuk e nënshkruan këtë marrëveshje.Boyes dhe Jagger shkruajnë sesi Thaçi bindi edhe komandantët e UÇK-së për të nënshkruar marrëveshjen në Rambuje, e cila garantoi intervenimin e NATO-s në Kosovë. “…Nëse doni që kaIIashnikovët të bëhen bmba,rdues F-16, atëherë ne duhet të nënshkruajmë ose do të mbarojmë në Kosovë dhe të harrohemi nga bota”, iu kishte thënë Thaçi komandantëve të UÇK-së, disa ditë para nënshkrimit të marrëveshjes. Pas nënshkrimit të palës kosovare në Paris dhe mos nënshkrimit të palës serbe, NATO-ja ndërhyri ush,tarakisht

E FUNDIT/ Ja pamjet e videomaterialit qe vertetojne se Vuçiq është “aktor i përkryer”

E FUNDIT/ Ja pamjet e videomaterialit qe vertetojne se Vuçiq është “aktor i përkryer”.Videoja që vërteton se Vuçiq është “aktor i përkryer”.Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në vazhdimësi është “shquar” për viktimizim.Gjatë ditës së djeshme pas takimit që kishte me përfaqësuesit e Listës Serbe dhe strukturat ilegale në veri të Mitrovicës, Alaksandar Vuçiq gjatë një pjese të konferencës, ku i është drejtuar popullit të tij, të dielën e ka luajtur rolin që di më së miri, atë të viktimës.Ai në konferencë është paraqitur për herë të parë pas bisedimeve të së enjtes me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Bruksel, në të cilat dështuan të arrijnë një marrëveshje për të shmangur tensionet si ato të 31 korrikut.Në Twitter i është publikuar një video ku ai shihet duke aktruar, me mbishkrimin “Për të përmbledhur atë që kemi dëgjuar kohët e fundit”.Vuçiq tha të dielën se është i vendosur të kërkoj një zgjidhje kompromisi me Kosovën për përdorimin e dokumenteve të identifikimit dhe targave të makinave brenda dhjetë ditëve.Ai paralajmëroi se serbët e Kosovës mund të largohen nga të gjitha institucionet nëse nuk gjendet zgjidhje për “shqetësimet” e tyre.

https://twitter.com/BoraKonj/status/1561330234854707202?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1561330234854707202%7Ctwgr%5Ebefbe35fa2844407fb3b8f7b29db54aecb1c80cf%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fdemokracia.com%2Fvideoja-qe-verteton-se-vuciq-eshte-aktor-i-perkryer%2F

Petkoviq drejtuar Tadiqit: Mos u shqetëso, Albin Kurti të do shumë

Petkoviq drejtuar Tadiqit: Mos u shqetëso, Albin Kurti të do shumë.Drejtori i së ashtuquajturës “Zyre për Kosovën” në Qeverinë e Serbisë, është përplasur me ish-presidentin serb, Boris Tadiq.Tadiq në një postim në Twitter ka shkruar se “regjimi i Beogradit po heq dorë nga fjalët që ka thënë”.“Ju po rrini vazhdimisht në Twitter, ne po luftojmë për të korrigjuar dëmin që u keni shkaktuar serbëve në Kosovë! Mos u shqetëso, Kurti të do shumë! Vetëm ju mund të shpjegoni pse serbët në Kosovë e quajnë ende kufirin e Tadiqit në vendkalimet që keni vendosur në vitin 2011”, ka shkruar Petkoviq në Twitter, të hënën.Pushteti i Aleksandër Vuçiqit njihet për shtypje të opozitës dhe e dominon Parlamentin e Serbisë.

Dite te keqija po vijne per ata qe jetojne dhe punojne ne Gjermani

Dite te keqija po vijne per ata qe jetojne dhe punojne ne Gjermani.Ditë të këqija paralajmërohen për ata që jetojnë e punojnë në Gjermani.Presidenti i Bankës së Kursimeve, Helmut Schleweis thotë që deri në 60 për qind e familjeve së shpejti do të duhet të përdorin të gjitha të ardhurat e tyre të disponueshme për të mbuluar shpenzimet e jetesës.“Ne presim që për shkak të rritjes së konsiderueshme të çmimeve, deri në 60 për qind e familjeve gjermane të përdorin të gjitha të ardhurat e tyre të disponueshme – ose më shumë – çdo muaj për shpenzime të pastra të jetesës”, tha presidenti i Sparkasse Helmut Schleweis për “Welt am Sonntag”.Ndërsa, kreu i Shoqatës së Volksbanke dhe Raiffeisenbank në Gjermani, Andreas Martin, tha se norma e kursimeve në vitin 2020 arriti kulmin në 16 për qind, ndërsa thotë se pret kthim në nivelin e para krizës prej 11 për qind në vitin 2022.Spiegel shkruan se situata në bankat e kursimeve pritet të përkeqësohet ndjeshëm, veçanërisht në vjeshtë dhe dimër, e sidomos për personat me të ardhura të ulëta dhe të mesme.