Sami Lushtaku godet rende Albin Kurtin per veteranet e UÇK-se


Sami Lushtaku godet rende Albin Kurtin per veteranet e UÇK-se

Nënkryetari i Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku, ka thënë të hënën se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti “nuk ka fare re,sp,ekt për kate,gori,të e lu,f,tës”.Ish-gjenerali i UÇK-së në “Frontal”, të T7, ka shtuar se Kurti “vazhdimisht i inj,oron ve,ter,anët si dhe familjet e tyre”.Dek,lar,ata e tij vjen në një kohë kur OVL e UÇK-së po kërkon që të për,fshi,hen në pa,gën min,im,ale.“Kurti po i inj,or,on edhe ush,ta,rët edhe familjet. Edhe ju edhe unë e dimë se ky nuk ka fije re,spek,ti për atë ka,teg,ori që është kat,ego,ria më e rëndësishme por ai nuk e ka bërë këtë”, ka thënë Lushtaku.Për Kurtin ka kr,iti,ka, por jo edhe për Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë – të cilin e ka lav,dër,uar për viz,i,tën te familja e Hashim Thaçit, të dielën.”E ka bërë një nd,erë jo vetëm familjes por gjithë atyre që janë shqiptar Aq sa kam unë inf,orma,cione asnjë qeveritar nuk e ka vizi,tu,ar familjen e Thaçit”, ka thënë Lushtkaku.Së fundmi, vet,eran,ët nën thir,rjen e OVL UÇK-së po pr,otes,tojnë ndaj Qeverisë për të kë,rk,uar përfs,hir,jen e tyre në pagën mi,nima,le.