Ministri Serb shkon ne Rusi per te marre urdhera nga Putin (VIDEO)


Ministri Serb shkon ne Rusi per te marre urdhera nga Putin (VIDEO)

Ministri i Brendshëm i Serbisë, Aleksandar Vulin, deklaroi se shteti që ai përfaqëson mbetet i vetmi vend në Evropë që ka pol,itik,ë “miqësore e vëllazërore” ndaj Rusisë.“Serbia është i vetmi shtet në Evropë që nuk ka v,endo,sur san,ksion,e ndaj Rusisë dhe nuk është bërë pjesë e his,terisë ant,i-ruse”,tha Vulin, në takimin që e kishte të hënën në Moskë me Ministrin e Punëve të Jashtme të Rusisë, Sergei Lavrov.Sipas njoftimin të MPB-ës serbe, Vulin falënderoi Rusinë për mos-njohjen e pav,arës,isë së Kosovës, kurse nik,oqi,ri citohet të ketë thënë se Kre,mlini respekton “tër,sinë, te,rito,ria,le të Serbisë”.“Rusia po sh,tr,on pre,s,ion mbi Beogradin që ta ra,dikali,z,ojë si,tua,tën rreth Kosovës. Vulin,shkoi atje të marrë in,stru,k,sione. Në anën tjetër, presidenti Vuçiq, javën që shkoi përjetoi pres,io,ne të ca,ktu,ara nga BE-ja e ShBA-ja. Serbia ndodhet në pr,es,ion nga të dyja palët. Bashkësia pe,rënd,imore më në fund po e kupton më qartë se sa më parë se Beogradi, në fakt është fa,kto,ri kryesor de-sta,bili,zues në ra,jon”, thotë Sonja Biserko, themeluese e Komitetit të Helsinkit për të dre,jtat e nj,eriut në Beograd.Pos kësaj, akti,vis,tja e njohur shton se Vulin shkoi në Rusi me pajtimin e plotë të presidentit të Serbisë, që sipas saj është në kr,izë të madhe.“Aleksandar Vuçiq, është më shumë me li,nd,jen se me perëndimin, por ai nuk mund të h,umb mb,ësht,etjen e perëndimit sepse Serbia sikur edhe vendet tjera të Ballkanit jeton nga fon,det e BE-së e të disa vendeve tjera. Do të ishte një kat,ast,rofë nëse bashkësia ndërkombëtare do i ven,dos,te san,ksi,one Serbisë”, përfundoi Biserko.