Faton Abdullahu godet rende Albin Kurtin me deklaraten e tij te fundit


Faton Abdullahu godet rende Albin Kurtin me deklaraten e tij te fundit

Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës, Faton Abdullahu, po thotë se kryeministri Albin Kurti, dh premtime të cilat nuk i real,izoi.Abdullahu ka shkruar në faqen e tij në Fac,ebook se qeveria Kurti u premtoi qytetarëve shpresë ndërsa u ofr,oi zh,gën,jim, transmeton Klankosova.tv.”Kurti premtoi shpresë of,roi zhg,ën,jim. Premtoi zbritje të çm,imit të energjisë, solli vetëm terr dhe ngr,itje enor,me të çmimit. Premtoi ulje të çmimeve të prod,ukteve ushqimore, të gjitha ç,mimet po ng,rite,n gjatë qeverisjes së tij. Premtoi që nuk ka dialog pa kushte dhe kër,kimfa,lje të Serbisë, përfundoi në dialog tek,nik. Premtoi l,uf,të ku,ndër kor,rup,sion,it, qeveria e tij përfundoi në shumë af,era kor,rup,tive dhe mbr,ojtje të tyre. Premtoi punësim për të rinjtë, ofr,oi zhg,ënji,m dhe mbushi dyert e amba,sadave me mijëra të rinj e të reja pro,fesio,nistë. Premtoi çka,pje të bor,deve, i mbus,hi ato me familjarë e mil,itan,të partiak. Premtoi mbu,lim,in e sig,urim,eve për aut,omj,ete për bashk,atdhet,rët, i mas,ht,roi me by,rok,aci dhe mal,tre,time të tu,rp,shme. Premtoi dia,log soc,ial me punëtorët, po i inj,or,on dhe nuk po i tak,on fa,re si,n,dika,tat. Premtoi mbylljen e Agj,enc,së Kosovare të Pr,vat,izi,mit, po vazhdon të shesë pr,ona sho,qër,ore me valë të re,ja të pr,ivat,izim,it. Premtoi zhvillim ekonomik, solli vetëm va,rf,ërim dhe kr,izë ekonomike për qytetarët. Premtoi projekte të mëdha kap,itale, ndërsa në gjysmën e ma,ndatit nuk e ka rea,liz,uar ende asnjë in,est,im ka,pi,tal, zero e madhe e pro,g,resit. Ky kryeministër dhe kjo Qeveri, gjithçka që ka premtuar për vota, e ka bërë të kun,dërt,ën në pushtet. Mungesa e kompet,ente,ncës dhe dij,es po e de,grad,on secilën sf,erë të jetës pol,i,ike, shoqërore e shtetërore, çdo ditë. Përtej mash,tr,imit, qytetarët sot, po jetojnë më ke,q, më të pasi,gurt për të ardhmen dhe me fr,ikë për gje,nd,jen e tyre. Si ta quajmë këtë Kryeministër dhe këtë Qeveri me këto re,zul,tate, me ndryshime dr,as,tike mes premtimeve dhe qever,isj,es? Ke,q, shumë ke,q!”.